ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ!

!!
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ!
1.1 Οι παρόντες γενικοί όροι πωλήσεων ισχύουν και είναι εφαρμοστέοι σε κάθε σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων & παροχής υπηρεσίας της AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ η οποία
συνάπτεται στην Ελλάδα. Μόνη η υποβολή παραγγελίας προς την AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ συνιστά αυτοδικαίως πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή απο τον “Πελάτη” των
παρόντων γενικών όρων.Η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύεται απο τυχόν πρόσθετους ή αντίθετους στους παρόντες όρους του “Πελάτη”.!
1.2 Όλα τα εκτυπωμένα έγγραφα εκ του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρίας (όπως η επιβεβαίωση παραγγελίας, καρτέλες κινήσεως λογαριασμών, η υπενθίμηση
οφειλών) είναι έγκυρες και δεσμευτικές ακόμη και αν δεν φέρουν σφραγίδα και υπογραφή.!
1.3 Η οφειλή του “Πελάτη” προς την AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ αποδεικνύεται και απο απόσπασμα το οποίο θα εξάγει η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ απο τα εμπορικά της βιβλία και το οποίο
θα εμφανίζει την κίνηση της καρτέλας του “Πελάτη” και το συνολικώς οφειλώμενο απο αυτόν ποσόν. Ο “Πελάτης”αναγνωρίζει απο τώρα την πλήρη αποδεικτική
δύναμη των αποσπασμάτων και των αντιγράφων απο τα εμπορικά βιβλία της εταιρίας. Τα παραπάνω αποσπάσματα ή αντίγραφα θα εκδίδονται απο εξουσιοδοτημένο
υπάλληλο ή εκπρόσωπο της AMBER ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ο “Πελάτης” αναγνωρίζει οτι αυτά αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη των απαιτήσεων της AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ”
κατα της οποίας όμως θα επιτρέπεται ανταπόδειξη.!
1.4 Σε περίπτωση κατα την οποία ο” Πελάτης” αρνηθεί την αγορά εμπορευμάτων τα οποία σχεδιάστηκαν και κατασκεύαστηκαν για λογαριασμό του και κατόπιν ειδικής
παραγγελίας, η “AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ “ έχει δικαίωμα να παρακρατήσει την προκαταβολή η οποία καταβλήθηκε απο τον “πελάτη” για την συγκεκριμένη ειδική παραγγελία.!
2 ΤΙΜΗ!
2.1 Ο τιμοκατάλογος των προιόντων, τα οποία εμπορεύεται η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ υπόκειται σε εκ μέρους της μονομερείς τροποποιήσεις άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως
προειδοποιήσεως.!
2.2 Για παραγγελίες για τις οποίες δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων καμμία τιμή, ισχύουν οι εκάστοτε τιμές του τιμοκατολόγου της AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ.!
3 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ!
3.1 Οι λογαριασμοί των “Πελατών” της AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ πρέπει να εξοφλούνται βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας η οποία συνάπτεται εγγράφως κατα την έναρξη της
συνεργασίας.!
3.2 Όλες οι πληρωμές πραγματοποιούνται αποκλειστικώς και μόνο με μετρητά, με κατάθεση ή με έμβασμα σε λογαριασμό καθ υπόδειξη της AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ και με
τραπεζικές επιταγές. Οι συναλλαγματικές και τα γραμμάτια δεν αποτελούν προσήκοντα τρόπο καταβολής και ως εκ τούτου κατ αρχήν δεν γίνονται δεκτά.!
3.3 Η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ έχει δικαίωμα διακοπής ή αρνήσεως αποστολής των επορευμάτων του πελάτη εφ όσον δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα απο την επόμενη της
εκάστοτε ορισθείσας ημερομηνίας πληρωμής, παραιτούμενου του πελάτη απο κάθε δικάιωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση εκ του λόγου αυτού.!
3.4 Σε περίπτωση καθυστερήσεως της πληρωμής υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας βάσει του νόμιμου επιτοκίου όπως αυτό εκάστοτε καθορίζεται αρμοδίως (Π.Δ.Τ.Ε. η
Π.Υ.Σ.).!
3.5 Σε περίπτωση πληρωμής ή καταβολής εκ μέρους του πελάτη νωρίτερα απο απο την εκάστοτε συμφωνηθείσα προθεσμία, η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ θα παρέχει κατα την
απόλυτη προς τούτο κρίση της, ειδική έκπτωση, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας κλιμακας εκπτώσεων της εταιρίας.!
3.6 Όλα τα παραστατικά που εκδίδονται απο την AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ για λογαριασμό του “Πελάτη” (τιμολόγια, δελτία αποστολής ) θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και
ολογράφως το ονοματεπώνυμο του προσώπου , το οποίο δικαιούται νομίμως να τα υπογράψει καθώς και την σφραγίδα του νομικού προσώπου ή της ενώσεως
προσώπου ή της επιχειρήσεως στο όνομα των οποίων τυχόν έχουν εκδοθεί.Σε περίπτωση παραλαβής των εμπορευμάτων απο τρίτο πρόσωπο το οποίο είτε έχει
υποδειχθεί απο τον πελάτη, είτε δρα εντός της επιχειρήσεως του πελάτη ή σε τόπο παραδόσεως ή παραλαβής των εμπορευμάτων τον οποίο υπέδειξε ο τελευταίος, η
υπογραφή του τρίτου αυτού παραλήπτη ακόμη και χωρίς την τήρηση των ως άνω διατυπώσεων θα θεωρείται οτι έχει τεθεί απο πρόσωπο το οποίο έχει την προς
τούτο εντολή και πληρεξουσιότητα του πελάτη και οτι το πρόσωπο αυτό δικαιοπρακτεί στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη. Ως εκ τούτου τα ούτως
υπογεγραμμένα παραστατικά θα αποτελούν πλήρη και έγγραφη απόδειξη ιδίως ως προς την παραλαβή των εμποευμάτων.!
3.7 Για τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται εκ μέρους του πελάτη μέσω καταθέσεως ή εμβάσματος τα πάσης φύσεως έξοδα της τραπεζικής συναλλαγής
επιβαρύουν τον πελάτη. !
4 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ!
4.1 Η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ διατηρεί την κυριότητα όλων των πωληθέντων και των παραδοθέντων εμπορευμάτων προιόντων και υλικών μέχρι την εκ μέρους του πελάτη
πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών ποσών εξόδων και δαπανών που τυχον τον βαρύνουν.Ο
“Πελάτης”υποχρεούτε να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, τα οποία απαιτούνται προκειμένου να διατηρείται αναγνωρίσιμη η ταυτότητα όλων των πωληθέντων
και παραδοθέντων εμπορευμάτων ως προερχομένων απο την AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ ώστε να καθίσταται περαιτέρω εφικτή η ανάκτηση αυτών ή του τιμήματος τους
συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο απο την AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ σε περίπτωση μη εξοφλήσεως του τιμήματος και των τυχόν εξόδων απο τον
“Πελάτη”.!
4.2 Σε περιπτωση αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πελάτη και κυρίως επι καθυστερήσεως της πληρωμής η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να
αναλάβει απο αυτόν τα εμπορεύματα ασκώντας τα δικαιώματα της απο την κυριότητα, δίχως προηγουμένως να προβεί σε δήλωση υπαναχωρήσεως απο την
σύμβαση. Η υπαναχώρηση απο την πώληση ενός εκάστου εμπορεύματος θα θεωρείτε τελεσθείσα μόνον εφ”όσον και μόνον για όσα απο τα εμπορεύματα ευρεθούν
και ανακτηθούν απο την AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ ενω για τα λοιπά μη ανευρεθέντα ή ανακτηθέντα πράγματα να διατηρεί άπαντα τα δικαιώματα της απο την
πώληση .Αντιστρόφως η καθ”όινδήποτε τρόπο άσκηση ή επιδίωξη της ικανοποιήσεως εκ μέρους της AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ των δικαιωμάτων της απο την σύμβαση της
πωλήσεως σε καμμία περίπτωση δεν θα θεωρείτε παραίτηση απο τα δικαιώματα της τα οποια απορρέουν απο την κυριότητα εφ” ενός εκάστου εμπορεύματος τα
οποια(δικαιώματα) θα εξακολουθεί να δικαιούται να ικανοποιήσει στο μέτρο κατα το οποίο η ικανοποιήση των αξιώσεων της απο την πώληση δεν θα είναι πλήρης.Ο
αλληλοαποκλεισμός των δικαιωμάτων απο την σύμβαση και την κυριότητα θα ισχύει μόνον εφ”όσον και μόνον καθ”όσον πραγματωθεί η ικανοποίηση δικαιώματος της
μιας ή της άλλης κατηγορίας χωρίς να αρκεί για τον αλληλοαποκλεισμό αυτόν η απλή άσκηση οιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων αυτών.!
5 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!
5.1 Παραγγελίες εμπορευμάτων εκ μέρους του πελάτη υποβάλονται προς την AMBER TEXNIKH Μ.Ι.Κ.Ε. με κάθε έγγραφο (mail – fax) που αυτή θα εγγρίνει.Υποβληθείσες
παραγγελίες εμπορευμάτων τηρούν υπο την ρητή προυπόθεση την αποδοχή τους απο την AMBER TEXNIKH.!
5.2 Οι παραδόσεις εμπορευμάτων γίνονται με έξοδα και κίνδυνο του πελάτη.!
6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ!
6.1 Επιστροφές εμποευμάτων θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συννενόησης με την AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ και αποκλειστικώς εντός ενός μηνός απο την ημερομηνία
αγοράς των.!
6.2 Όλα τα εμπορεύματα προς επιστροφή θα γίνονται δεκτά μόνον εφ’όσον βρίσκονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση στην οποια αγοράσθηκαν.!
6.3 Η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ δεν δέχεται επιστροφές εμπορευμάτων τα οποια παραγγέλθηκαν απο το εξωτερικό ειδικώς κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας του πελάτη.!
6.4 Όλα τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα εφ”όσον αγοράσθηκαν απο επιτηδευματίες θα πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως απο Δελτία Αποστολής Επιστροφή. Για
επιστοφές εμπορευμάτων αγορασθέντων απο ιδιώτες θα πρέπει να προσκομίζεται η απόδειξη αγοράς των.!
6.5 Τα έξοδα για την επιστροφή εμπορευμάτων μέσω ταχυδρομείου ταχυμεταφοράς ή μεταφορικής εταιρείας στον χώρο της AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ επιβαρύνουν εξ”
οόκλήρου τον αποστολέα πελάτη.!
7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ !
7.1 Εγγυήσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι προμηθευτές μας μέσω δηλώσεων εγγυήσεως των σχετικών διαφημήσεων ή σε άλλου είδους έγγραφα σχετικά με το προιόν
δεν δεσμεύουν την AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ είναι δεσμευτικές αποκλειστικώσ για τον προμηθευτή ο οποίος δήλωσε οτι παρέχει υην εγγύηση.!
7.2 Εάν το παραδοθέν εμπόρευμα παρουσιάζει πραγματικά ελάττωμα ή δεν έχει κάποια συμφωνηθείσα ιδιότητα η AMBER ΤΕΧΝΙΚΗ το δικαίωμα κατ επιλογήν της εντός
εύλογης προθεσμίας και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του πελάτη είτε να άρει το πραγματικό ελάττωμα / την έλλειψη συμφωνηθείσας ιδιότητας είτε να
αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου το εμπόρευμα.!